Garantie bepalingen voor Camperfun bedrijven in Nederland en Duitsland

Artikel 1 De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld blijft het aanbod gedurende 5 werkdagen van kracht, mits de camper onverkocht is gebleven.

Artikel 2 De overeenkomst.

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

- de omschrijving van de camper en de eventueel in te kopen caravan, vouwwagen,
  of camper, beiden met eventuele toebehoren;
- de prijs van de camper op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding 
  of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
- de prijs van de eventueel in te kopen caravan, vouwwagen of camper op het afgesproken 
  moment van de levering van die caravan, vouwwagen of camper;
- de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
- een verwijzing naar deze garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt 
  (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de  garantiebepalingen van deze derde);
- de wijze van betaling.

Op uitdrukkelijk verzoek van de koper wordt in de schriftelijk of elektronisch vastgelegde
overeenkomst tevens opgenomen:

- het bouw- en modeljaar van (onderstel en opbouw van) camper;
- zo nodig tegen vergoeding van de weegkosten door de koper: het resterend laadvermogen van 
  de caravan of vouwwagen zoals gekocht (derhalve inclusief accessoires); - de leeftijd van de banden;
- voorzover noodzakelijk het aantal gereden kilometers waarna de koper geadviseerd wordt terug te 
  komen voor het natrekken van de wielmoeren.

Artikel 3 Prijswijzigingen/stijgingen

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte caravans, vouwwagens of camper’s te allen tijde doorberekend.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe caravans, vouwwagens of camper’s worden doorberekend.
De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst.
De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 4 De overschrijding van de leveringstermijn

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de camper kan de koper de verkoper schriftelijk ingebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van zes weken na die ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

Koper kan -indien en voorzover koper het recht tot ontbinding niet uitoefent genoegen nemen met het door verkoper voor de duur van de nog verwachte leveringstijd zonder bijkomende kosten ter beschikking stellen van een aan de verkochte zaak gelijkwaardige zaak, eventueel van een ander merk of type. Op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen deze zes weken te kunnen leveren, is verkoper verplicht deze mededeling onverwijld te doen nadat hem bekend is geworden dat hij niet op tijd kan leveren. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade.

2. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van de camper heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren.

3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn van de camper een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst per brief te ontbinden, zonder recht te hebben op schadevergoeding.
Het recht op ontbinding ontstaat wanneer er binnen een termijn van zes weken na ingebrekestelling niet is geleverd.

4. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Annulering

1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 8 % van de koopprijs inclusief accessoires van de geannuleerde aankoop van de camper.

Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde camper of andere zaak blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Zolang de camper of andere zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de camper, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde camper voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de camper gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7 Verkoop met inkoop

1. Indien bij verkoop van de camper of andere zaak tegen inkoop van een gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte camper of gebruikte andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de gekochte caravan, gekochte vouwwagen, gekochte camper of gekochte andere zaak het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde caravan, vouwwagen, camper of andere zaak eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

2. Indien blijkens de koopovereenkomst door verkoper een gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte camper of gebruikte andere zaak van koper wordt ingekocht, maar waarbij verkoper de gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte camper of andere gebruikte ingekochte zaak niet heeft geïnspecteerd vanwege een reden die in alle redelijkheid aan de koper is toe te rekenen, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van de door koper opgegeven en door hem daartoe ondertekende inkoopverklaring. Indien bij de feitelijke aflevering van de gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte camper of andere gebruikte ingekochte zaak ter uitvoering van de inkoopovereenkomst gebreken worden vastgesteld die niet blijkens inkoopverklaring aan verkoper bekend konden zijn, dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken en de eventuele waardevermindering als gevolg van deze gebreken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door verkoper aan koper gespecificeerd in rekening worden gebracht. Deze kosten c.q. waardevermindering worden verrekend met de aan koper te betalen inkoopprijs.

3. Het in lid 1 gestelde laat onverlet het recht van verkoper de inkoopovereenkomst te ontbinden indien de afwijking van de inkoopverklaring die ontbinding rechtvaardigt. Indien koper als gevolg van deze ontbinding niet in staat is de door hem met verkoper overeengekomen koopprijs voor de caravan, vouwwagen, camper, of ander zaak te voldoen, dan kan koper de koopovereenkomst van de gekochte caravan, vouwwagen, camper of andere zaak schriftelijk en binnen acht dagen na ontbinding door de verkoper annuleren, mits hij binnen tien dagen na annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt vergoedt. Deze schade is vastgesteld op 8 % van de koopprijs van de geannuleerde caravan, geannuleerde vouwwagen, geannuleerde camper of geannuleerde andere zaak.
Indien koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 14 van deze algemene voorwaarden, waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 8 Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 9 Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de caravan, vouwwagen of camper, indien en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de caravan, vouwwagen of camperniet of niet in zijn
  geheel voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde caravan, 
  vouwwagen of camper niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de terzake ingestelde Geschillencommissie genoemd in artikel 16 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de ombudsman 

Artikel 10 Garanties

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 11 en 12 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het B.W. dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

Artikel 11 Garantie op caravans, vouwwagens of kampeerauto’s

1. Op nieuwe caravans, vouwwagens en campers  en op nieuwe onderdelen van caravans, vouwwagens en campers is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 11.

2.op een camper verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van Garantie, minimaal drie maanden, of tot er na aflevering maximaal 5.000 kilometers met de camper is gereden, Garantie, waarbij bepalend is welk maximum het eerst wordt bereikt. Garantie wordt verleend conform de van tijd tot tijd in overleg met de ANWB vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan

Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte camper € 15.000,- of meer bedraagt.

Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Unie, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, in geval van een camper: inferieure brandstof, etc.).

Artikel 12 Reparatie en onderhoudsgarantie

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 13 Betaling

1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.

3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is verkoper/ reparateur gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, tenzij koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.

5. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.

6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

.

Artikel 14 Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Afwijkingen van het camperfun Garantiebewijs en van de camperfun reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig .

Artikel 15 verwerking persoon gegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/ reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd. 

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERFUN CAMPER BEDRIJVEN

1. De reparateur garandeert binnen de Europese Unie de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten (waaronder de van de CAMPERFUN onderhoudsbeurt deel uitmakende 30 meet punten tellende vochtmeting, alsmede de tegen betaling door opdrachtgever door reparateur uit te voeren CAMPERFUN TOTALE vochtmeting) en daarbij gebruikte materialen bij campers gedurende een periode van drie maanden en bij caravans en vouwwagens gedurende een periode van zes maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de caravan, vouwwagen, of camper weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.

2. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

3. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

4. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;

b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt maximaal vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijsniveau zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt niet meer dan de werkelijk gemaakte kosten.